مهندسی صنایع

این دانشکده در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد.
زمینه های تحقیقاتی دانشکده شامل موارد زیر می باشد:
• مدیریت بهره وری آب و انرژی
• پویایی شناسی سیستم ها
• برنامه ریزی و زمانبندی تولید
• طراحی آزمایش ها
• زنجیره تامین
• تیوری بازی ها، برنامه ریزی چند سطحی
• سیستم های تصمیم گیری
• سیستم های مبتنی بر ارزیابی و سنجش عملکرد در بهره وری
• مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
• سیستمهای مدیریت کیفیت

0